Fee-ga Ardayda machad-ka


#ARDAYDA

MAALMAHA ( DAYS OF A WEEK)

LAGACTA/ FEE

1  Arday

2 Maalmood Usbuucii (2 days a week)

$25 Bishii

1  Arday

3 Maalmood Usbuucii (3days a  week)

$30 Bishii

1 Arday

5 Maalmood Usbuucii (5days a  week)

$35 Bishii